Home  |  UCM  |  FPV

 

 V SÚČASNOSTI RIEŠENÉ PROJEKTY

 

 
Projekty APVV :
  
1.
APVV-0248-10
Rastliny maku siateho, produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel.
 
Inštitucionálne projekty :
   
1.

FPPV – 11 – 2011
Hydrolýza celiakálne aktívnych bielkovín zrna pšenice počas klíčenia.


 
Priebežne sú pripravované ďalšie projekty, viaceré sú podané do príslušných agentúr a sú v procese hodnotenia.

 

SKONČENÉ PROJEKTY

 

 
Projekty VEGA :
  
1.
VEGA 1/0436/08
Štúdium tvorby sekundárnych metabolitov s biocídnym účinkom v rôznych odrodách chmeľu.
2.
VEGA 1/4363/07
Proteínové inžinierstvo - alfa-amylázy z Thermococcus hydrothermalis pre priemyselné využitie.
3.
VEGA 1/0101/03
Molekulárne a biologické inžinierstvo amylolytických systémov pre aplikáciu v agropotravinárstve
 
 
Projekty aplikovaného výskumu :
  
1.
AV4/2023/08
Vývoj amylázových prípravkov pre liehovarnícke, škrobárenské, pivovarnícke a pekárske využitie.
2.
AV4/2024/08
Využitie prírodných látok na ochranu pšenice a jačmeňa proti mikrobiálnym škodcom.
3. AV4/0044/07
Výskum a vývoj technológií  utilizácie fytomasy pre produkciu kvapalných palív z obnoviteľných zdrojov.
4.
AV4/0107/06
Vývoj a aplikácia systému kategorizácie genotypov poľnohospodárskych plodín z pohľadu obsahu zdraviu prospešných látok využiteľných v humánnej i veterinárnej praxi.
5.
AV4/0108/06
Moderné agrobiotechnológie aplikované na produkciu surovín pre funkčné potraviny, v podmienkach adaptovanej sklenníkovej produkcie.

 

 
Medzinárodné projekty :
  
1.
INTERREG IIIa
Projekt cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskom:
Získavanie, úprava, zužitkovanie kovových zlúčenín z odpadov.
2.
SK-CZ-12206
Medzinárodný vedecko-výskumný projekt Slovensko - Česko:

Využitie mladého uhlia pre zlepšenie kvality pôd. Porovnanie kvalitatívnych charakteristík uhlia z rôznych ložísk.
3.
Radionuclides and other specific pollutants removal from wastewaters using natural tectosilicates based materials and inertization/solidification of resulting sluges. (2004-2006)
 
 
Štátny program výskumu a vývoja :
  

1.

Využitie domácich surovín a zdrojov. Úloha VaV: Komplexné využitie rastlinných surovín.2004 ŠP 26 028 0C 05 V.E. 5.4.
Sekundárne metabolity rastlín s biocídnym účinkom.

2.

Využitie domácich surovín a zdrojov. Úloha VaV: Komplexné využitie rastlinných surovín. 2004 ŠP 26 028 0C 05 VE 5.3.
Pesticídy na báze fytoproduktov.

3.

Vecné zameranie úlohy : 200403 Chémia a technológia požívatín
Vývoj flavonoidov ako potravinárskych aditív s preventívnym účinkom (2003 - 2005)
Vedúci projektu : doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc.

4.

Klonovanie a expresia modifikovaných amylolytických génov za účelom prípravy modifikovaných genotypov jačmeňa so zlepšenou sladovníckou kvalitou (2003 - 2005)

5.

Ekologizácia a ekonomická racionalizácia primárnej rastlinnej produkcie
Fytoremediácia pôd znečistených ťažkými kovmi
 


 
Inštitucionálne projekty :
  
1.
Zneškodňovanie kontaminácie pôd a vôd znečistených rádionuklidmi a ťažkými kovmi biologickými a chemickými cestami (2002 - 2007)
Vedúci projektu : prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
2.
Získavanie, spracovávanie a využívanie biotechnologických informácií (2002-2004)
Vedúci projektu : doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc.
3.
Biodekontaminácia rádionuklidmi a ťažkými kovmi znečisteného životného prostredia (2002 - 2003)
Vedúca projektu : Ing. Soňa Kováčová (RNDr.Martina Krajňáková)
 
   

<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM