Home  |  UCM  |  FPV

Spolupráca vo výskume

V rámci vedecko-výskumnej činnosti využíva Katedra biotechnológií neformálne spolupráce a spolupráce potvrdené zmluvne s rôznymi inštitúciami ako sú:

SAV                                            http://www.sav.sk/
FCHPT STU v Bratislave                http://www.fchpt.stuba.sk/
CVRV Piešťany                             http://www.cvrv.sk/
VÚP v Bratislave                           http://www.vup.sk/
SZU v Bratislave                           http://www.szu.sk/
SE a.s.                                        http://www.seas.sk/
VUJE a.s. Trnava                          http://www.vuje.sk/sk/index.php

Poprední výskumní pracovníci sú členmi riešiteľských kolektívov výskumných úloh, ktoré sa riešia na Katedre biotechnológií. Sú to projekty Štátneho programu vedy a výskumu a projekty agentúry VEGA.


© 2007 GM 295 | design by GM