Home  |  UCM  |  FPV

Rigorózne práce obhájené v roku 2010

Mgr. Marcela Blažková
Možnosti využitia endospermovej a obalovej frakcie pšeničného zrna.
Mgr. Karol Blesák
Bioinformatická analýza škrob-viažucich domén rodín CBM34 a CBM41.
Mgr. Jana Guldanová
Bioakumulácia a transport kovov v hydropóniách cievnatých rastlín.
Mgr. Andrea Hlinková
Dynamika obsahu ß-D-glukánu v zrne ovsa siateho (Avena sativa L.) ovplyvnená
minerálnou výživou.
Mgr. Katarína Majzlová
Producenti, vlastnosti a proteinový dizajn alfa-amyláz.
 
Mgr. Gabriela Nádaská
Príspevok k hodnoteniu extrakčných procedúr s dôrazom na kvantifikáciu
bioprístupnosti mangánu v pôdach.
 
Mgr. Hana Novanská
Možnosti využitia endospermovej a obalovej frakcie kukuričného zrna.
 
Mgr. Lucia Remenárová
Biosorpcia katiónov kovov a farbív machom Rhytidiadelphus squarrosus:
modelovanie jednozložkových a binárnych systémov.
 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM