Home  |  UCM  |  FPV

Rigorózne práce obhájené v roku 2004

Mgr. Butkovská Jarmila
Biochemická charakterizácia termostabilnej alfa-amylázy Thermococcus hydrotermalis  exprimovanej v Escherichia coli.
 
Mgr. Jedinák Andrej
Výskum a vývoj prírodných derivátov ako perspektívnych liečiv s protinádorovým účinkom.
 
Mgr. Pipíška Martin
Podiel autochtónnej biocenózy na procesoch znižovania rádioaktívneho zamorenia pôdy.
 
Mgr. Remeňová Ivana
Vplyv antioxidancií na expresiu adhezívnych molekúl.
 
Mgr. Varga Radoslav
Štúdium sorpcie a bioakumulácie významných kovových polutantov na pôdnych matriciach a vybraných mikroorganizmoch.
 
Mgr. Borová Andrea
Monitorovanie oxidačného poškodenia DNA kométovou metódou.
 
Mgr. Gajdošová Alena
Produkcia taxánov bunkovými kultúrami Taxus sp.
 
Mgr. Kubičková Katarína
Hodnotenie pekárskych charakteristík múky a vplyv enzýmových prípravkov na kvalitu výrobkov.
 
Mgr. Valachová Martina
Výskum a vývoj mikrobiálnych metabolitov ako perspektívnych látok s cytostatickým účinkom.
 
Mgr. Horník Miroslav
Bioakumulácia rádiocézia a rádiostroncia rastlinami z kontaminovanej pôdy a z modelových vodných roztokov.


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM