Home  |  UCM  |  FPV

Rigorózne práce obhájené v roku 2003

Mgr. Fešovičová Katarína, rod. Novakovová
Vplyv odrody, rajóna, ročníka a technológie na kvalitu vína.
 
Mgr. Olexová Lýdia, rod. Repická
Vývoj metódy založenej na polymerázovej reťazovej reakcii na dôkaz cereálií obsahujúcich glutén v potravinách.
 
Mgr. Oravcová Katarína
Porovnávanie analytických parametrov v súčasnosti dostupných molekulárno - biologických metód na detekciu Listeria monocytogenes v potravinách polymerázovou reťazovou reakciou.
 
Mgr. Šlajsová Katarína
Príprava a využitie škrobových hydrolyzátov v etanolovej fermentácii imobilizovanými kvasinkami Saccharomyces cerevisiae.


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM