Home  |  UCM  |  FPV

Publikačná činnosť 2008

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničí (1)
 

1. 
ABC01
Janeček, Š.
(2008): Sequence fingerprints in the evolution of the a-amylase family. In: Carbohydrate-active Enzymes: Structure, Function and Applications (Park, K.H., ed.), p. 45-63, Woodhead Publishing, Ltd., Cambridge; CRCPress, Boca Raton.  

 

Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (8)

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (8)

1. 
ADC01
Horník, M.,Pipíška, M., Kočiová, M., Augustín, J., Lesný, J.: Influence of chelating agents on 60Co uptake by fresh water algae. Cereal Res. Commun. 36, 2008, 419-422.
 
2. 
ADC02
Horváthová V., Ondáš V., Mikulíková D.: Hydrolýza jačmennej, pšeničnej a repkovej slamy na fermentačné účely. Chem. Listy 102, 2008, 844.
 
3. 
ADC03
Mikulíková D., Klčová L., Masár Š., Horváthová V., Kraic J.: Význam zloženia škrobu a možnosti jeho ovplyvnenia. Chem. Listy 102, 2008, 849-850.
 
4. 
ADC04
Mikulíková D., Horváthová V., Žofajová A.: Obsah a zloženie škrobu v zrne pšenice, raže a tritikale. Chem. Listy 102, 2008, 822-828.
 
5. 
ADC05
Pipíška, M., Horník, M., Sekáčová, J., Augustín, J., Lesný, J.: Influence of complexing ligands and mineral nutrients on zinc foliar uptake and transloction in vascular plants. Cereal Res. Commun. 36, 2008, 415-418.
 
6. 
ADC06
Pipíška, M., Horník, M., Vrtoch, Ľ., Augustín, J., Lesný, J.: Biosorption of Zn and Co ions by Evernia prunastri from single and binary metal solutions. Chem. Ecol. 24, 2008, 181-190.
 
7. 
ADC07
Ürgeová E., Kulacs P., Vašková M., Polívka Ľ.: Relationship between xanthohumol, polyphenols, and flavonoids content in hop leaves and cones with regard to cultivar and vegetation period. Chem. Listy 102, 2008, 810-812.
 
8. 
ADC08
Machovič., M., Janeček, Š.: Domain evolution in the GH13 pullulanase subfamily with focus on the carbohydrate-binding module family 48. Biologia 63, 2008, 1053-1064.

 

Ostatné recenzované publikácie (19)
 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (3)

1. 
ADE01
Horník, M., Pipíška, M., Vrtoch, L., Sekáčová, J., Augustín, J., Lesný, J.: Influence of complexing ligands on Zn uptake and translocation in tobacco and celery plants. Acta Agronomica Óváriensis, 50, 2008, 65-71.
 
2. 
ADE02
Pisarčíková, G., Závodská, L., Lesný, J.: Contribution to selective strontium separation and its sorption behaviour study using 85Sr as radioindicator. Acta Agronomica Óváriensis, 50, 2008, 57-63.
 
3. 
ADE03
Závodská, L., Kosorínová, E., Ščerbáková, L., Lesný, J.: Environmental chemistry of uranium. Hungarian Electronic Journal of Sciences (HEJ), 2008, 1-19.

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1)

1. 
ADF01
Chriašteľ L., Dzianik F.: Hydrodynamic peculiarities of two-phase vertical bubbly flow. Strojnícky časopis 3, 2008, 125-134.

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4)
 
1. 
AED01
Brnáková Z., Farkašová J., Rusnáková AM., Godány A.: Formation of Streptomyces protoplasts during cultivation in liquid media with lytic enzyme. Nova Biotechnologica 8-1, 2008, 35 – 44.
 
2. 
AED02
Horník M., Pipíška M., Augustín J.: Bioaccumulation of 137Cs and 60Co in freshwater plants. Nova Biotechnologica 8-1, 2008, 55-63.
 
3. 
AED03
Vidová B., Godány A., Šturdík E.: Phage display – a tool for detection and prevention against phatogens – a review. Nova Biotechnologica 8-1, 2008, 23 – 33.
4. 
AED04
Vidová B., Godány A., Šturdík E.: Rapid detection methods of microbial pathogens in foods-a short survey. Nova Biotechnologica 8-1, 2008, 5 – 22.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (6)

1. 
AFC01
Fargašová A., Molnárová M., Ürgeová E., Polívka Ľ.:  Účinky pyretrínového repelentu na bentické larvy pakomárovitých Baeotendipes noctivagus. In: Konferencia Vodárenská biologie 2008, Sborník, Praha, 2008.
 
2. 
AFC02
Horník, M., Pipíška, M., Augustín, J.: Použitie matematických modelov pre opis biosorpcie kobaltu a stroncia mikrobiálnou bunkou. In: Konferencia Mikrobiologie vody a prostředí 2008, Luhačovice, ČR, 2008.
 
3. 
AFC03
Horváthová V.,  Mikulíková D., Ondáš V.: Possibilities of ethanol production from wheat groats. In: Konferencia Biotechnology 2008, Sborník, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2008.
 
4. 
AFC04
Mikulíková D., Horváthová V., Klčová L., Kraic J.:Importance of starch composition for ethanol fermentation . In: Konferencia Biotechnology 2008, Sborník, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2008.
 
5. 
AFC05
Pipíška, M., Horník, M., Horváthová, V., Augustín, J.: Mikrobiológia vody v jadrovej energetike. In: Konferencia Mikrobiologie vody a prostředí 2008, Luhačovice, ČR, 2008.
 
6. 
AFC06
Pšenáková I., Maliar T., Faragó J.: Antiproteinase activities of hop (Humulus lupulus L) extracts against selected patophysiological proteinases In: Konferencia Biotechnology 2008, Sborník, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2008.
 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (5)
 
1. 
AFD01
Horník, M., Pipíška, M., Sekáčová, J., Augustín, J., Lesný, J., Kočiová, M.: Vplyv chemickej špeciácie na príjem Co a Zn cievnatými rastlinami. In: Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín, Zborník z III. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra, 2008.
 
2.
AFD02
Kočiová, M., Bieliková, M., Horník, M., Pipíška, M., Augustín, J.: Reverzibilita väzby toxických kovov v kontaminovaných pôdach. In: III. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, Zborník, SPU, Nitra, 2008.
 
3. 
AFD03
Sekáčová, J., Horník, M., Pipíška, M., Augustín, J.: Príjem zinku xylémovou dráhou  povrchom listov cievnatých rastlín. In:  III. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, Zborník, SPU, Nitra, 2008.
 
4. 
AFD04
Sekáčová, J., Horník, M., Pipíška, M., Augustín, J., Lesný, J., Kočiová, M.: Kvantifikácia príjmu Zn poľnospodárskymi plodinami v procesoch foliárnej aplikácie. In: Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín, Zborník z III. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra, 2008.
 
5. 
AFD05
Vidová B., Godány A.: SIP Proteíny bovinných izolátov Streptococcus agalactiae - ich potenciálne využitie pre prípravu vakcín. In: III. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, Zborník, SPU, Nitra, 2008.
 
 
AFE  Abstrakty pozvaných referátov  zo zahraničných vedeckých konferencií (1)
 
1. 
AFE01
Janeček, S.:
Classification and characterization of the a-amylase family. In: Agricultural Biotechnology Symposium (2008) - Carbohydrate-active Enzymes: Structure, Function and Applications, 26-27 September 2008, Seoul National University, Seoul, Korea, pp. 129-131.
 

 

 

<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM