Home  |  UCM  |  FPV

Publikačná činnosť 2006

Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch :

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch :
1. 
ADC01 Horník, M., Pipíška, M., Vrtoch, L., Lesný, J., Augustín, J.: Biosorption of radiocobalt by lichen Hypogymnia physodes. Cereal Research Communication, 34, 2006, 25-28.
 
2. 
ADC02 Pípíška, M., Závodská, M., Horník, M., Lesný, J., Augustín, J.: Behaviour of radiostrontium in environment. Cereal Research Communication, 34, 2006, 69-72.
 
3. 
ADC03 Závodská L, Lesny J, Szakal P. Basic characterisation and radiometric strontium sorption study of lignite from south-west Slovakia. Cereal Research Communications 34 (1): 109-112 Part 1 2006.
 
4. 
ADC04 Horváthová, V., Godány, A., Šturdík, E., Janeček, Š.:-Amylase from Thermococcus hydrothermalis: re-cloning aimed at improved expression and hydrolysis of corn starch. Enzyme and Microbial Technology 39, 2006, 1330 – 1335.
 
5. 
ADC05 Havrlentová, M., Gajdošová, A., Kraic, J.: Štúdium variability obsahu β-glukánu v zrnách obilnín a pseudoobilnín. Chemické Listy, 100, 2006, 842-843.
 
6. 
ADC06 Ľachká, K., Horváthová, V.: Využitie škrobových surovín na produkciu palivového etanolu. Chemické Listy, 100, 2006, 844-845.
 
7. 
ADC07 Mikulíková, D., Kraic, J.: Nové možnosti využitia škrobov s vysokým obsahom amylózy. Chemické Listy, 100, 2006, 846-847.
 
8. 
ADC08 Jedinák A, Maliar T, Grancai D, Nagy M., Inhibition activities of natural products on serine proteases. Phytptherapy research 2006, 20 (3), 214-217.
 
9. 
ADC09 Firáková S., Jedinák A., Maliar, T., Šturdík E.: Kvanitatívne vzťahy medzi štruktúrou a schopnosťou flavonoidov redukovať železitý komplex. Chemické Listy 100, 980-986, 2006.
 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch :
1. 
ADD01 Valach, M., Navrátil, M., Horváthová, V., Zigová, J., Šturdík, E., Hrabárová, E., Gemeiner, P.: Efficiency of a fixed-bed and a gas-lift three-column reactor for continuous production of ethanol by pectate and alginate immobilized Saccharomyces cerevisiae cells. Chem.pap.60, 2006, 154 – 159.
 
Ostatné recenzované publikácie :

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch :
1. 
ADE01 Mikulíková, D., Benková, M., Kraic, J.: The potential of common cereals to form retrograded resistant starch. Czech J. Genet. Plant Breed., 42, 2006, 95-102.
 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch :
1. 
ADF01 Mikulíková, D., Kraic, J.: Natural sources of health-promoting starch. J. Food Nutr. Res., 2, 2006, 69-76
 
2. 
ADF02Gajdošová, A., Hozová, B., Šturdík, E.: Preventívne a terapeutické vlastnosti beta- glukanov. Lek. Obz., 55, 2006, s.116-121.
 
3. 
ADF03Gazdík, F., Okruhlica, Ľ., Laktiš, K., Gazdíková, K., Daniš, D., Fejdiová, K., Piják, MR., Mesárošová, A., Stankovič, I.: Vysoká terapeutická účinnosť pegylovaného interferónu alfa a ribavirínu u bývalých, drogovo závislých jedincov s chronickou hepatitídou C. Via Practica, 10, 2006, s. 478-482.
 
4. 
ADF04 Fargašová, A., Krajňáková, M.: Ekologická hrozba – organocíny. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 13, 2005, s.15-24.
 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch a monografiách :
1. 
AED01 Barátová, Z., Sekáčová, J., Horník, M., Pipíška, M., Augustín, J.: Bioakumulácia 137Cs a 60Co horčicou bielou Sinapis alba L. a zelerom voňavým Apium graveolens L. Nova Biotechnologica VI-1, 2006, s. 7-18.
 
2. 
AED02 Vrtoch, Ľ., Horník, M., Pipíška, M., Augustín, J.: Bioakumulácia rádiocézia 137Cs hydropóniami tabaku viržinského (Nicotiana tabacum L.), Nova Biotechnologica VI- 1, 2006, s.19 - 28
 
3. 
AED03 Gášpárová, D., Faragová, N., Faragó, J.: Tvorba genotypov lucerny siatej s vysokou regeneračnou schopnosťou in vitro použitím in vitro a hybridizačných techník. Nova Biotechnologica VI-1, 2006, s.49 – 62.
 
4. 
AED04 Šramková, Z., Faragó, J.:Založenie bunkovej suspenznej kultúry chmeľu obyčajného. Nova Biotechnologica VI-1, 2006, s. 63-78.
 
5. 
AED05 Ľachká, K., Horváthová, V., Šturdík, E.: Produkcia etanolu s využitím enzýmových hydrolyzátov pšenice a tritikale. Nova Biotechnologica VI-1, 2006, s. 79 – 88.
 
6. 
AED06 Chriašteľ, L., Fadavi, A.: Nová koncepcia cirkulačného bioreaktora typu „jet loop“ Nova Biotechnologica VI-1, 2006, s. 89- 100.
 
7. 
AED07 Polívka, Ľ., Maliar, T., Űrgeová, E.: Biotechnológie – základný pilier európskej technologickej platformy Suschem. Nova Biotechnologica VI-1, 2006, s. 101- 108.
 
8. 
AED08 Pisarčíková, G., Lesný, J., Belanová, A.:Stanovenie celkovej α- a β- aktivity a 90Sr vo vybraných vodách. Nova Biotechnologica VI-1, 2006, s. 109-124.
 
9. 
AED09 Chovancová, D., Lesný, J.: Súčasný stav výskytu selénu na Slovensku. Nova Biotechnologica VI-1, 2006, s. 125-134.
 
10. 
AED10 Maliar, T., Viskupičová, J., Pšenáková, I., Šturdík, E.: Antioxidačná aktivita esterov naringínu a rutínu s organickými kyselinami. Nova Biotechnologica VI-1, 2006, s.135-148.
 
11. 
AED11 Viskupičová, J., Maliar, T., Pšenáková, I., Šturdík, E.: Enzýmová acylácia naringínu. Nova Biotechnologica VI-1, 2006, s. 149- 159.
 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch :
1. 
AEF01 Havrlentová, M., Gajdošová, A., Kraic, J.: Variation in β-D-glucan content in cereals and pseudocereals whole grains. In: Proc. of XX. Biochemický zjazd, 12.-16. 9. 2006, Piešťany, 389.
 
2. 
AEF02 Mikulíková, D., Kraic, J.: Evaluation of health-promoting starch in several plant crops. In: Proc. Of XX. Biochemický zjazd, 12.-16. 9. 2006, Piešťany, 391.
 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách :
1. 
AFC01 Horník, M., Pipíška, M., Vrtoch, M., Augustín, J., Lesný, J.: Bioaccumulation and translocation of cobalt in Nicotiana tabacum. Proceedings from International symposium on trace elements in the food chain, Budapest, May 25-27, 2006, 145-149.
 
2. 
AFC02 Závodská, L., Lesný, J., Szakál, P., Schmidt, R.: Comparison of Zn2+ and Sr2+ sorption characteristics for clinoptilolite and modernite. Proceedings from International symposium on trace elements in the food chain, Budapest, May 25-27, 2006, 135-139.
 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách :
1. 
AFD01 Horník, M., Augustín, J., Lesný, J., Pipíška, M.: Biocorrosion of rubber, steel and concrete components of underground railway. Proceedings of the 14th International Scientific Conference CO-MA-TECH, Trnava, 19-20 October, 2006, 353-361.
 
2. 
AFD02 Horník, M., Pipíška, M., Augustín, J., Lesný, J.: Mikrobiálny rozklad konštrukčných materiálov v podzemných priestoroch. Zborník z konferencie Mikrobiológia vody a prostredia, Poprad, 22-25 September, 2006 (in press).
 
3. 
AFD03 Horník, M., Pipíška, M., Augustín, J., Lesný, J.: Mikroflóra pôdy dlhodobo kontaminovanej nízkymi aktivitami rádionuklidov Zborník z konferencie Mikrobiológia vody a prostredia, Poprad, 22-25 September, 2006 (in press).
 
4. 
AFD04 Ürgeová, E., Polívka, Ľ.: Inhibition effect of plant extracts on the phytopathogene bacteria. Proceedings of the 14th International Scientific Conference CO-MAT-TECH. 19. – 20. October 2006, Trnava, p.1390 – 1401, ISBN 80-227-2472-6, STU Bratislava 2006
 
5. 
AFD05 Polívka, Ľ., Ürgeová, E., Maliar, T.: progressive trends of environmental management in chemical technologies. Proceedings of the 14th International Scientific Conference CO-MAT-TECH. 19. – 20. October 2006, Trnava, p.1039– 1045, ISBN 80-227-2472-6, STU Bratislava 2006
 
6. 
AFD06 Ondrejovič, M., Felčír, M., Polívka, Ľ., Ürgeová, E., Maliar, T.: Influence of protection of apple against podosphaera leucotricha on the bioactive substance content. Proceedings of the 14th International Scientific Conference CO-MAT-TECH. 19. – 20. October 2006, Trnava, p.931 – 938, ISBN 80-227-2472-6, STU Bratislava 2006
 
7. 
AFD07 Polívka Ľ., Ürgeová E., Maliar T.: Progresívne trendy environmentálneho manažmentu v chemických technológiách. Zborník z konferencie 14. medzinárodná vedecká konferencia CO-MAT-TECH, Trnava 19 -20.10.2006, s.164.
 
8. 
AFD08 Pšenáková, I., Maliar, T., Felčír, M., Šturdík, E.: Vývoj flavonoidov ako potravinárskych aditív s preventívnym účinkom. Zborník z workshopu Potraviny - kvalita a bezpečnosť, 9.-10.11.2005, Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2006, s. 105-108.
 
9. 
AFD09 Pšenáková, I., Faragó, J. Rastlinné flavonoidy a ich potenciál pre funkčné potraviny a nutraceutiká. In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník z 13. vedeckej konferencie, Piešťany, 14-15 novembra 2006, organizovaný Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu – Výskumným ústavom rastlinnej výroby, s.27-30, ISBN 80-88872-57-X.
 

AFH Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií :
1. 
AFH01 Pšenáková, I., Faragó, J., Šramková Z. Total polyphenol contents in different tissue cultures of hop (Humulus lupulus l.). In: XX. Biochemický zjazd, Piešťany, 12.-16. septembra 2006, organizovaný Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu (členom IUMBM a FEBS), Českou společností pro biochemii a molekulární biologii (členom IUMBM a FEBS), Biotechnologickou spoločnosťou na Slovensku a Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, s.374
 
2. 
AFH02 Ürgeová, E., Ondrejovič, M., Polívka, Ľ., Maliar, T.: Using of bioautografy to determine of the antibacterial substances from plant material. Proceedings from XX: Biochemický zjazd held in Piešťany 12.-16. September 2006, p. 381, ISBN 80-969532-6-5, Institute of Molecular Physiology and Genetics, Slovak Academy of Sciences
 
3. 
AFH03 Ürgeová, E., Polívka, Ľ.: Inhibition effect of plant extracts on the phytopathogene bacteria. Proceedings of the Abstracts 14th International Scientific Conference CO-MAT-TECH. 19. – 20. October 2006, Trnava, p.218, ISBN 80-227-2472-6, STU Bratislava 2006
 
4. 
AFH04 Polívka Ľ., Ürgeová E., Maliar T.: Progressive trends of environmental management in chemical technologies. Proceedings of of the Abstracts the 14th International Scientific Conference CO-MAT-TECH. 19. – 20. october 2006, Trnava, p.164, ISBN 80-227-2472-6, STU Bratislava 2006
 
5. 
AFH05 Ondrejovič, M., Felčír, M., Polívka, Ľ., Ürgeová, E., Maliar, T.: Influence of protection of apple against podosphaera leucotricha on the bioactive substance content. Proceedings of the Abstracts of 14th International Scientific Conference CO-MAT-TECH. 19. – 20. October 2006, Trnava, p.146, ISBN 80-227-2472-6, STU Bratislava 2006
 
6. 
AFH06 Polívka Ľ., Ürgeová E., Felčír, M.: Bioodpad potravinárskeho priemyslu ako zdroj biocídnych látok. Abstrakty referátov 2. vedeckej konferencie Tradičné ekosystémy '06. Vedecký seminár Komplexné využitie rastlinných surovín, 6. september 2006, Nitra, p. 18, ISBN 80-8069-745-0, SPU Nitra 2006
 
7. 
AFH07 Matulová, M., Sirotová, Ľ., Ondrejovič, M., Kiss, E.: Vplyv oxidačných produktov mastných kyselín na DNA hodnotený DNA/SPE biosenzorom. Risk Factors of Food Chain. Proceeding Book (Abstracts) of 6th International Scientific Conference, 12. October.2006, Nitra, p. 26
 
8. 
AFH08 Faragó, J., Kraic, J., Faragová, N., Šimúth, J., Fári, M., Marchetti, S. Essential amino acids enhancement in crop plants through genetic engineering. In: XX. Biochemický zjazd, Piešťany, 12.-16. septembra 2006, organizovaný Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu (členom IUMBM a FEBS), Českou společností pro biochemii a molekulární biologii (členom IUMBM a FEBS), Biotechnologickou spoločnosťou na Slovensku a Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, s.367, ISBN 80-969532-6-5
 
9. 
AFH09 Faragó, J., Faragová, N., Gášparová, D. Tvorba vysoko-embryogénnych genotypov lucerny siatej (Medicago sativa L.) rekurentnou selekciou. In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník z 13. vedeckej konferencie, Piešťany, 14-15 novembra 2006, organizovaný Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu – Výskumným ústavom rastlinnej výroby, s.109-110, ISBN 80-88872-57-X.
 
10. 
AFH10 Ürgeová E., Polívka, Ľ.: Biocídne látky z rastlín použiteľné v poľnohospodárstve. Zborník z 13. vedeckej konferencie, Piešťany, 14-15 novembra 2006, organizovaný Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu – Výskumným ústavom rastlinnej výroby, s.31-34, ISBN 80-88872-57-X.
 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM