Home  |  UCM  |  FPV

Úvod

"Biotechnológie ako intenzívne sa rozvíjajúca oblasť zahrňujú mimoriadne široký súbor procesov a postupov, ktoré okrem iného umožňujú uskutočňovať špeciálne zmeny DNA alebo genetického materiálu rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, ktoré vedú k inovovaným výrobkom alebo technológiám"

 

Profil katedry

Biotechnológie - šanca budúcnosti?

   

Študijný program biotechnológie v prvom - bakalárskom - stupni vysokoškolského štúdia sa zameriava na zákonitosti chovania sa biologických systémov pod vplyvom exogénnych i endogénnych faktorov. Základom sú znalosti, ktoré je možné využiť pre riadenie biotechnologických procesov v konkrétnych podmienkach jednotlivých výrob v rezorte chemického a potravinárskeho priemyslu, environmentálnych technológií a poľnohospodárstve. Znalosti z informatiky umožňujú ďalší odborný rast a prístup k svetovým bázam dát z oblasti biotechnológie.

Základnou charakteristikou biotechnológií je interdisciplinárnosť. Jej tvorivá aplikácia vyžaduje integráciu poznatkov prírodných, technických a spoločensko-ekonomických vied. Celému štúdiu dominujú najmä hraničné disciplíny: biochémia, biofyzika, molekulárna biológia, mikrobiológia, environmentalistika, bioinžinierstvo, proteínové inžinierstvo.

Na klasické fermentačné technológie akými sú výroba vína, piva, biomasy, organických rozpúšťadiel a antibiotík nadväzujú nové odvetvia využívajúce obrovský metabolický potenciál mikroorganizmov. Získané poznatky sú následne uplatňované v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle, poľnohospodárstve, medicíne a tiež pri riešení environmentálnych problémov kontaminácie životného prostredia.

  

Cieľom študijného programu je pripraviť absolventa schopného v súčasných podmienkach prudko sa rozvíjajúcich vedeckých poznatkov a technologických možností využívať biosystémy a GMO pri riešení problémov v rôznych odvetviach národného hospodárstva a pri biologizácii a ekologizácii technológií.

<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM