Home  |  UCM  |  FPV

Profil absolventa

Absolventi bakalárskeho štúdia majú teoretické vedomosti o štruktúrach biologických systémov a podstate procesov fyzikálno-chemických a biochemických) prebiehajúcich v nich ako aj o mechanizmoch ich regulácie. Poznajú metódy zásahov do genómu buniek a získavajú prehľad o využívaní GMO v rôznych odvetviach národného hospodárstva.

Sú schopní vykonávať prípravu biologických systémov k technologickým účelom a samostatne riešiť (riadiť) dielčie operácie.
Majú dostatok praktických skúseností a teoretických vedomostí potrebných k vykonávaniu laboratórnej kontroly a vyhodnocovaniu získaných údajov a komunikovať s ekvivalentným stupňom manažmentu.
Absolvent má vedomosti o ekonomických, právnych, etických a environmentálnych aspektoch biotechnológií.

Absolventi druhého - magisterského - stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Aplikovaná chémia a biochémia nájdu uplatnenie vo výrobných inštitúciách z oblasti mikrobiálnych výrob a výrob založených na využití explantátových kultúr, pri technológiách remediácie životného prostredia ako aj v obchode orientovanom na produkty chemických a biotechnologických výrob.

Cieľom študijného programu je pripraviť absolventa schopného v súčasných podmienkach prudko sa rozvíjajúcich vedeckých poznatkov a technologických možností využívať biosystémy a GMO pri riešení problémov v rôznych odvetviach národného hospodárstva a pri biologizácii a ekologizácii technológií.


© 2007 GM 295 | design by GM