Home  |  UCM  |  FPV

Podmienky prijatia na štúdium
 

Pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie k štúdiu v  študijných programoch na FPV UCM v Trnave v akademickom roku 2014/2015:

 
Na FPV UCM v Trnave ponúkame v akademickom roku 2014/2015 akreditované štúdium v študijných programoch:  

Bakalárske štúdium


- Aplikovaná informatika         denné a externé štúdium        
- Aplikovaná biológia                denné štúdium                      

- Biotechnológie                       denné štúdium                      
- Chémia a aplikovaná chémia  denné štúdium                     
- Environmentálna chémia
   a remediačné technológie     
denné štúdium                      

Magisterské štúdium

- Aplikovaná chémia a biochémia  denné štúdium 
- Aplikovaná biológia   denné štúdium                  

 


Denná forma štúdia na študijných programoch je vedená prezenčnou metódou. Externá forma štúdia bude realizovaná kombinovanou metódou, t.j. približne 50% štúdia bude realizovaných prezenčnou metódou a približne 50% dištančnou metódou. Prezenčná časť bude realizovaná počas sobôt v rámci jednotlivých semestrov. Počas semestra budú pre všetky predmety určené konzultačné hodiny v primeranom rozsahu každý týždeň.

Štandardná dĺžka štúdia je 3 roky bakalárske, resp. 2 roky magisterské štúdium.
 

 1. Podávanie prihlášky k štúdiu. Do 1. kola prijímacieho konanie budú zaradení uchádzači, ktorí podali alebo odoslali prihlášku do 30. apríla 2014. Do 2. kola prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí podali alebo odoslali prihlášku do 15. augusta 2014. Prihlášku je možné podať:

a)   Poštou na adresu: Študijné oddelenie FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava,

b)   osobne v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky

Administratívny poplatok za prijímacie konanie je 35,- EUR, resp. 30,- EUR  pri elektronickej prihláške, úhrada prevodom alebo poštovou poukážkou na účet 7000071919/8180, banka Štátna pokladnica, variabilný symbol 1007, pre prihlášku podanú elektronicky 10008, konštantný symbol 0308, špecifický symbol rodné číslo uchádzača bez lomky.

 1. Podmienky pre prihlásenie sa k štúdiu. Uchádzači o 1. (bakalársky) stupeň štúdia na FPV UCM v Trnave musia dosiahnuť úplne stredné alebo úplne stredné odborné vzdelanie. Typ strednej školy nerozhoduje. Uchádzači o 2. stupeň štúdia na FPV UCM v Trnave musia absolvovať bakalárske štúdium.

Prihláška na štúdium musí obsahovať: potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, životopis. Ďalšou súčasťou sú overené kópie výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v šk. r. 2012/2013 potvrdí školské výsledky za 1.-3. ročník stredná škola. Vysvedčenie zo 4. ročníka a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) zašlú uchádzači ihneď po maturite, najneskôr do 10. 6. 2013.

Pre magisterské štúdium je súčasťou prihlášky životopis, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Ďalšou súčasťou je doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch v bakalárskom štúdiu a overená kópia dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia.

Postup pre podávanie elektronickej prihlášky a elektronická prihláška je na stránke www.ucm.sk v sekcii Uchádzači.
 

 1. Prijímacie konanie. Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia na zvolený študijný program 1. stupňa budú:
  - zodpovedajúce výsledky zo štúdia na strednej škole v profilových predmetoch študijného programu,

  - absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2 alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1 – C2 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.
  Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:
  - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,
  - celkový výsledok maturitnej skúšky.

  Profilové predmety pre jednotlivé študijné programy:           

  Aplikovaná informatika: informatika, matematika, fyzika, cudzí jazyk
  Aplikovaná biológia: biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk
  Biotechnológia: biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk
  Chémia a aplikovaná chémia: chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk
  Environmentálna chémia a remediačné technológie:
  chémia, biológia, matematika, cudzí jazyk

Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch prijímacia komisia FPV môže požadovať vykonanie diferenčných skúšok.

 1. Zasadnutie prijímacej komisie. Prijímacia komisia menovaná dekanom FPV UCM v Trnave bude zasadať v druhej polovici júna 2013, resp. v druhej polovici augusta 2013. Uchádzačom, ktorí budú na základe výsledkov prijatí na štúdium na FPV UCM v Trnave bude zaslané rozhodnutie o prijatí.
   
 1. Výsledok prijímacieho konania bude oznámený písomne, uchádzači dostanú vyrozumenie do 15 dní od termínu zasadnutia prijímacej komisie. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia sa podáva dekanovi FPV UCM v Trnave do 8 dní od doručenia rozhodnutia.
   
 1. Podmienky prijatia zahraničných študentov rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa znalosť slovenčiny.

 

.

 


© 2007 GM 295 | design by GM