Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených diplomových prác v roku 2008

1. Rok: 2008
  Študent: Peter Čechvala
  Názov:
AMikrosatelitný polymorfizmus sledovaný
v nekódujúcich oblastiach DNA ovsa siateho.
  Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
  Pracovisko: SCPV - VÚRV Piešťany
 
2. Rok: 2008
  Študent: Lucia Čuntalová
  Názov:
Vplyv prostredia na transport kovov
v pletivách vyšších rastlín.
  Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
3. Rok: 2008
  Študent: Lenka Duchoňová
  Názov:
Odrodová závislosť obsahu biocídnych
zlúčenín v extraktoch cibule kuchynskej.
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
4. Rok: 2008
  Študent: Ľubomíra Gašpárková
  Názov:
Kalusové a bunkové suspenzné kultúry
ako potenciálny zdroj bioaktívnych látok
v chmeli obyčajnom (Humulus lupulus L.).
  Školiteľ: RNDr. Juraj Faragó, CSc.
  Pracovisko: SCPV - VÚRV Piešťany
 
5. Rok: 2008
  Študent: Jana Jurovatá
  Názov:
Vplyv enzýmovej úpravy šúp Allium cepa L.
na obsah zlúčenín s iocídnym účinkom
v extraktoch z nich.
  Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
6. Rok: 2008
  Študent: Lucia Kóňová
  Názov:
Význam a možnosti ovplyvnenia podielu
amylózy v škrobe semena siateho.
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová, PhD.
  Pracovisko: SCPV - VÚRV Piešťany
 
7. Rok: 2008
  Študent: Mária Vašková
  Názov:
Tvorba sekundárnych metabolitov
s biocídnym účinkom v rôznych odrodách
chmeľu obyčajného.
  Školiteľ: Ing. Eva Ürgeová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
8. Rok: 2008
  Študent: Vladimír Ondáš
  Názov:
Hydrolýza jačmennej, pšeničnej a repkovej
slamy na fermentačné účely.
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
9. Rok: 2008
  Študent: Lucia Pappová
  Názov:
Sorpcia Cd2+, Co2+, Sr2+ a Zn2+ iónov
biomasou machu Rhytidiadelphus squarrosus.
  Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM