Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených diplomových prác v roku 2006

1. Rok: 2006
  Študent: Zuzana Barátová
  Názov:
Biosorpcia rádionuklidov vodnými rastlinami.
  Školiteľ: prof. Ing. J. Augustín, DrSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
2. Rok: 2006
  Študent: Diana Gášpárová
  Názov:
Tvorba genotypov s vysokou in vitro  regeneračnou schopnosťou pri lucerne siatej kombináciou in vitro  a hybridizačných technik.
  Školiteľ: RNDr. J. Faragó, CSc.
  Pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
 
3. Rok: 2006
  Študent: Alexandra Hlubíková
  Názov:
Rekombinantná termostabilná α-amyláza z Thermococcus hydrothermalis AL 662 ako aditívum detergentov.
  Školiteľ: Ing. V. Horváthová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
4. Rok: 2006
  Študent: Slávka Chudovská
  Názov:
Exonukleáza VII zo streptomycét
  Školiteľ: Ing. Z. Brnáková
  Pracovisko: UMB SAV Bratislava
 
5. Rok: 2006
  Študent: Zuzana Kucháriková
  Názov:
Vývoj experimentálnych databáz rastlinných zdrojov s antimikrobiálnou aktivitou.
  Školiteľ: Ing. T. Maliar, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
6. Rok: 2006
  Študent: Katarína Ľachká
  Názov:
Fermentácie cereálnych substrátov.
  Školiteľ: Ing. Viera Horváthová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
7. Rok: 2006
  Študent: Miroslav Ondrejovič
  Názov:
Izolácia biocídnych látok z odpadov pri spracovaní jabĺk.
  Školiteľ: doc. Ing. Ľ. Polívka, CSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
8. Rok: 2006
  Študent: Gabriela Pisarčíková
  Názov:
Príspevok k stanoveniu celkovej a - a b -aktivity a 90Sr vo vybraných vodách.
  Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj lesný, CSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
9. Rok: 2006
  Študent: Ľubica Surovčíková
  Názov:
Stanovenie selénu v rastlinných vzorkách galvanostatickou rozpúšťacou chronopotenciometriou.
  Školiteľ: doc. RNDr. J. Lesný, CSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
10. Rok: 2006
  Študent: Zuzana Šramková
  Názov:
Biotechnologické prístupy pre štúdium biosyntézy a produkciu flavonoidov pri chmeli obyčajnom.
  Školiteľ: RNDr. J. Faragó, CSc.
  Pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
 
11. Rok: 2006
  Študent: Roman Tkáč
  Názov:
Stekuťovanie škrobových substrátov rekombinantnou termostabilnou α-amylázou z Thermococcus hydrothermalis AL 662.
  Školiteľ: Ing. V. Horváthová
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
12. Rok: 2006
  Študent: Jana Viskupičová
  Názov:
Enzýmová transformácia flavonoidov.
  Školiteľ: Ing. I. Pšenáková
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM