Home  |  UCM  |  FPV

Zoznam obhájených bakalárskych prác v roku 2011

 

1. Rok: 2011
  Študent: Jana Balleková
  Názov:
Obsah zdraviuprospešných zložiek vybraných obilnín a pseudocereálií
  Školiteľ: doc. RNDr. J. Kraic, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
2. Rok: 2011
  Študent: Martina Borženská
  Názov:
Hodnotenie rádiotoxicity radónu a jeho stanovenie v pôdnom vzduchu
  Školiteľ: doc. RNDr. J. Lesný, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
3. Rok: 2011
  Študent: Zuzana Dürešová
  Názov:
Bioakumulácia a transport kadmia v rastlinách trsteníka (Arundo donax L.)
  Školiteľ: RNDr. M. Horník, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
4. Rok: 2011
  Študent: Lucia Fraňová
  Názov:

Stanovenie vybraných kovov s využitím kvapalinovej chromatografie na reverzných fázach

  Školiteľ: doc. Ing. S. Hostin, PhD.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
5. Rok: 2011
  Študent: Martina Ištvancová
  Názov:

Obsah biologicky aktívnych látok vo vybraných genotypoch pšenice

  Školiteľ: Ing. I. Pšenáková
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
6. Rok: 2011
  Študent: Daniela Jamrichová
  Názov:
Vplyv geneticky modifikovanej kukurice na metabolickú a funkčnú diverzitu pôdnych mikroorganizmov
  Školiteľ: RNDr. Juraj Faragó, CSc.
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 
7. Rok: 2011
  Študent: Tomáš Jarábek
  Názov:

Mechanizmy rezistencie bakteriálnej bunky voči fágovej infekcii

  Školiteľ: RNDr., Gabriela Bukovská, CSc.
  Pracovisko: SAV Bratislava
 
8. Rok: 2011
  Študent: Maroš Juraška
  Názov:

Vplyv interferujúcich iónov pri spektrofotometrickom stanovení tória

  Školiteľ: Mgr. J. Uhrovčík
  Pracovisko: FPV UCM v Trnave
 

9. Rok: 2011
  Študent: Renáta Kuchariková
 

Názov:

Využitie extracelulárnych enzýmov v environmentálnych biotechnológiách

 

Školiteľ:

RNDr. Ľuboš Vrtoch, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

10.

Rok:

2011

 

Študent:

Linda Machalová

 

Názov:

Bioakumulácia katiónov kovov baktériami čeľade Micrococcaceae

 

Školiteľ:

RNDr. Martin Pipíška, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

11

Rok:

2011

 

Študent:

Alena Mihálková

 

Názov:

Využitie slnečnej energie pre elektrochemické metódy eliminácie polutantov vody

 

Školiteľ:

doc. Ing. S.Hostin, PhD.
 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave
 

12.

Rok:

2011

 

Študent:

Matej Planý

 

Názov:

Bioautografia ako nástroj skríningu biologicky aktívnych látok

 

Školiteľ:

RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

13.

Rok:

2011

 

Študent:

Elena Potocká

 

Názov:

Hydrolýza gliadínov zrna pšenice počas klíčenia

 

Školiteľ:

Ing. E. Michalcová, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

14.

Rok:

2011

 

Študent:

Barbora Richveisová

 

Názov:

Úloha rastlinných pletív v kolobehu toxických kovov v kontaminovanom prostredí

 

Školiteľ:

RNDr.  J. Marešová

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

15.

Rok:

2011

 

Študent:

Richard Stiller

 

Názov:

Sorpčné vlastnosti sorbentov na báze pyrolýzneho uhlia

 

Školiteľ:

RNDr.  L. Remenárová

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave

 

16.

Rok:

2011

 

Študent:

Miroslav Svrček

 

Názov:

Škrob-viažuce domény amylolytických enzýmov

 

Školiteľ:

Ing. Š. Janeček, DrSc.

 

Pracovisko:

SAV Bratislava

 

17.

Rok:

2011

 

Študent:

Lukáš Vetrík

 

Názov:

Vplyv pestovateľskej technológie cereálií na fermentačnú produkciu etanolu

 

Školiteľ:

Ing. V. Horváthová, PhD.

 

Pracovisko:

FPV UCM v Trnave


<<< späť


© 2007 GM 295 | design by GM