Home  |  UCM  |  FPV

                           

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE:

 

 

Pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie k štúdiu v študijnom programe Biotechnológie, Aplikovaná biológia a Aplikovaná chémia a biochémia v akademickom roku 2014/2015

 

   
Dokument na stiahnutie

Denná forma štúdia na študijných programoch je vedená prezenčnou metódou.

Termín podania prihlášky:

do 30. apríla 2014 - 1. kolo Bc. Mgr.
do 15. augusta 2014 - 2. kolo Bc. Mgr.
do 16. júna 2014  PhD. 


Prihlášku  možno podať:
a)   poštou na adresu: Študijné oddelenie UCM FPV UCM v Trnave, J. Herdu 2, 917 01   Trnava,
b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave
c)   elektronicky.

Termín konania prijímacej skúšky:                                  bez prijímacej skúšky

Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia:      - do 14. júla 2014

Poplatok za prijímacie konanie:     35 €  

elektronické podanie prihlášky:    30 € 

Banka:                       Štátna pokladnica
Účet:                          7000071919/8180
Variabilný symbol:   10007, pre prihlášku podanú elektronicky - 10008
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN:                        SK5981800000007000071919
SWIFT:                     SUBASKBX

Školné v študijných programoch externého štúdia:
Na  základe  opatrenia  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  Slovenskej republiky
z 13. augusta 2013 č. 2013-6555/36831:15-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2014/2015 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré nadobudlo účinnosť  1. septembra 2013, stanovuje rektor UCM v Trnave, na návrh dekana FPV UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v  externej forme štúdia nasledovne:
- Bc. študijné programy        800 € ročne,
- PhD. študijné programy     250 € ročne.

Poplatok za rigorózne konanie: 200 €

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy:
Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitné vysvedčenie. Uchádzačom, ktorí budú maturovať v školskom roku 2013/2014, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie zo 4. ročníka a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači najneskôr do 13. júna 2014.
Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:
- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,
- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2 alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1 – C2 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:
- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,
- celkový výsledok maturitnej skúšky.

Profilové predmety:  

aplikovaná biológia:                           biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk,
biotechnológie:                                  biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk,

Podmienky prijatia  na magisterské študijné programy:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. 
Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Ďalšou súčasťou je vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov alebo doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov v bakalárskom štúdiu (overené kópie alebo originály).
Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže  prijímacia komisia FPV  požadovať vykonanie prijímacích skúšok.

 

Podmienky prijatia  na doktorandský študijný program:
O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, potvrdenie od lekára, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné) a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.    
Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka.

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.

 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní:
Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).

Koordinátor pre zdravotne postihnutých: RNDr. Beata Vranovičová, PhD.

 

 Stránka aktualizovaná: 24.01.2014 | 13:00


© 2007 GM 295 | design by GM